Tài liệu đăng ký trên biển

Tài liệu đăng ký trên biển

2012-03-12

Gần đây, ứng dụng nhãn hiệu loại thứ chín, theo "Mã hoá;luật pháp và ghi"Mã hoá biển hàng đầu", và"Mã hóa: Luật pháp áp dụng hàng chục lần, đã chính thức giành được thông báo chấp nhận đăng ký của Văn phòng Quản lý Công nghiệp và Thương mại quốc gia, đã đặt nền tảng cho tài sản kiến thức của MINO.