Chính sách cá nhân

Chính sách cá nhân

Nơi Mạng này thu thập thông tin từ người dùng tại nhiều điểm khác nhau trên trang web để xử lý các đặt chỗ và cung cấp thông tin thích đáng cho bạn.Trang web này là người sở hữu duy nhất của những thông tin thu được trên trang web này.Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ hay thuê thông tin này cho bất kỳ ai ngoại trừ những gì được vạch ra trong chính sách này.Thông tin thu được gồm tên, địa chỉ chuyển hàng, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, địa chỉ e-mail, và thông tin thanh toán như thẻ tín dụng.Tên người dùng và mật khẩu của bạn phải được giữ bí mật và bạn không nên chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai.Trang này Cục bảo mật và bảo mật là một phần của hiệp định này, và bạn đồng ý rằng sử dụng dữ liệu như được mô tả trong Chính sách bảo mật và an ninh không phải là vi phạm hành động xâm phạm quyền riêng tư hay công khai của bạn.Những thông tin này được mô tả thêm trong Chính sách bảo mật và bảo mật của nó.


Choice và Opt-out


Nếu bạn không muốn nhận thêm s ự kiện to lớn, công ty ZYÊ35; 39;s rao giảng quảng cáo, bạn có thể "Quot;opt-out Nhóm; tiếp nhận họ và nbsp; theo hướng dẫn trong mỗi giao tiếp hay qua e-mail công ty tại BSJdZlần đầu tiên