Môđun GPRS

  • Môđun GPRS

    Các thiết bị dịch chuyển kiểu MIME có GPRS, WiFi và các bộ phận truyền thông M2M khác, mạnh mẽ, dễ sử dụng, có thể đáp ứng yêu cầu ứng dụng khách hàng khác nhau.