Name=Chuột Name

Màn trình diễn Trung Quốc và Anh.