Lọc

Một thiết bị được dùng để loại bỏ nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu gây nhiễu, lọc nguồn nhập hay xuất để cung cấp năng lượng chính.Một thiết bị có thể lọc các tần số đặc biệt ra ngoài tần số đó.

Thiết bị được dùng để loại bỏ nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu gây nhiễu, lọc nguồn nhập hay xuất để có nguồn cung cấp năng lượng chính thống.