Ống

Phản ứng xuất để giảm lượng điều hòa và tăng năng lượng.