Môđun Booster

  • Môđun Booster

    Trong hệ thống bơm mặt trời, nếu máy bơm nhỏ, chỉ cần vài tấm pin mặt trời để điều khiển máy bơm nước.