Bơm mặt trời

  • Bơm mặt trời
    Mặt trời là một máy bơm năng lượng mặt trời, gồm một máy bơm điện mặt trời và một máy bơm nước.Hệ thống bơm mặt trời cần cấu hình hệ thống pin mặt trời của năng lượng tương ứng.